ครม.เห็นชอบ 10 อุตสาหกรรม ขับเคลื่อนศก.เพื่ออนาคต

ครม.เห็นชอบ 10 อุตสาหกรรม เป็นกลไกหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต

นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการในการกำหนด 10 อุตสาหกรรม เพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ประกอบด้วย การต่อยอดในกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม 5 กลุ่ม คือ

1.ยานยนต์แห่งอนาคต 2.อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3.ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 4.เกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ 5.อาหารแห่งอนาคต และเพิ่มเติมในอีก 5 กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ คือ 1.หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม 2.ขนส่งและการบิน 3.พลังงานและเคมีชีวภาพ 4.อุตสาหกรรมดิจิทัล 5.การแพทย์และสุขภาพ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้ทั้ง 10 กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นกลไกหลักในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มากขึ้น

จากผลการศึกษาของกระทรวงการคลังพบว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาการลงทุนของภาคเอกชนชะลอตัวลงเหลือแค่ปีละ 2% จากก่อนหน้านี้ที่ขยายตัวสูงถึงปีละ 9-10%

"ช่วง 10 ปีหลังมานี้ การลงทุนของเอกชนโตแค่ 2% จึงมีส่วนให้ GDP เราเติบโตได้ต่ำ ประกอบดับ FDI มีสัดส่วนลดลง 6% ทุกปี ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งรัดให้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว โดยมีเป้าหมายให้เอกชงทุนเพิ่มขึ้น 10% ทุกปี ซึ่งจะทำให้ GDP ขยายตัวได้ในระดับ 5-6%" รมว.อุตสาหกรรม ระบุ

นางอรรชกา กล่าวว่า พร้อมประเมินว่า ใน 5 อุตสาหกรรม ที่มีการต่อยอดจากของเดิมนั้น จะช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 70% และในส่วนของอุตสาหกรรมใหม่ จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 30%

นางอรรชกา กล่าวว่า สำหรับการลงทุนใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวนั้น การใช้สิทธิประโยชน์จากบีโอไออาจจะไม่เพียงพอ เพราะจำเป็นต้องปรับแนวทางในการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไฮเทคมากขึ้น ดังนั้นที่ประชุม ครม.จึงมอบหมายให้แต่ละกระทรวงไปจัดเตรียมมาตรการสนับสนุนและทำเรื่องเสนอเข้ามายังที่ประชุม ครม. เช่น การจัดตั้งกองทุนเพื่อการสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชน หรือการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติม ซึ่งในส่วนนี้กระทรวงการคลังจะเป็นผู้ไปพิจารณา

หมวดหมู่ของข่าว: 
แหล่งข่าว: 
กรุงเทพธุรกิจ

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด