Skip to main content

บทความ

หัวข้อ หมวดหมู่เนื้อหา Tags วันที่ลงsort icon
a เจรจาบทการลงทุนอย่างไร จึงจะเรียกว่ารักษาผลประโยชน์ของประชาชน: ข้อเสนอภาคประชาสังคมต่อคณะเจรจาไทย ในการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างไทยและสหภาพยุโรป การค้าและการลงทุน ISDS 30/10/2013
a ผลกระทบของความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ต่อพันธุ์พืช ความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหาร เกษตรกรรม UPOV 26/2/2013
a ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกกับผลกระทบต่อภาคเกษตรและทรัพยากรชีวภาพ เกษตรกรรม 22/11/2012
a เหตุผล 9 ข้อว่าทำไมถึงไม่เอาข้อตกลง “ทีพีพี” ของสหรัฐฯ การค้าและการลงทุน 18/11/2012
a วิเคราะห์ผลกระทบของบททรัพย์สินทางปัญญาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทยกับสหภาพยุโรป ทรัพย์สินทางปัญญา, เกษตรกรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, จุลินทรีย์, พรบ.การจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ, สิทธิบัตร 20/9/2012
a ความโปร่งใสที่หายไปจากประกาศเจตนารมณ์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มาตรา 190, ทรัพย์สินทางปัญญา, อธิปไตย-กระบวนการยุติธรรม กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, ศรีรัตน์ รัษฐปานะ 12/8/2012
a ข้อตกลงข้าม(หัวคน)แปซิฟิค ทรัพย์สินทางปัญญา 30/11/2011
a เหตุผลที่ควรถอดบุหรี่ออกจากการเจรจาการค้าเสรี สาธารณสุขและผู้บริโภค บุหรี่ 1/9/2011
a ผลกระทบต่อการเข้าถึงยาของบทบัญญัติว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของร่างข้อตกลงการค้าระหว่างคณะกรรมาธิการยุโรปกับกลุ่มอาเซียน ทรัพย์สินทางปัญญา, สาธารณสุขและผู้บริโภค จิราพร ลิ้มปานานนท์ 19/10/2010
a เกษตรกรและภาคเกษตรกรรมไทยกับการเจรจาเอฟทีเอไทย-อียู คาดการณ์ผลกระทบเบื้องต้น การค้าและการลงทุน, เกษตรกรรม 3/6/2010
a โคเปนเฮเกนแอคคอร์ดกับเกมส์เจรจา เรื่องโลกร้อน สิ่งแวดล้อม, Climate Justice COP 15, บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, โลกร้อน 11/2/2010
a การเจรจาเรื่องโลกร้อนในปี ค.ศ.2010 หลังโคเปนเฮเกน Climate Justice 4/1/2010
a การค้าเสรีสินค้าเกษตร: ความเสี่ยงบนยอดภูเขาน้ำแข็ง (ที่กำลังละลาย) การค้าและการลงทุน, เกษตรกรรม 22/10/2009
a ใครได้ใครเสียจากการเปิดเสรีการลงทุนทางการค้าของไทย ข้อมูลทั่วไป, เกษตรกรรม 22/10/2009
a ปัญหาและผลกระทบการเปิดเสรีการลงทุนด้านเกษตร ประมง และป่าไม้ ภายใต้ความตกลงการลงทุนอาเซียน ข้อมูลทั่วไป, เกษตรกรรม ACIA 15/10/2009
a ปัญหาและผลกระทบความตกลงการลงทุนอาเซียน ต่อเกษตรกร ฐานทรัพยากรและภาคเกษตรกรรมไทย การค้าและการลงทุน ACIA 12/10/2009
a สิทธิบัตรข้าวหอม GMO ได้หรือเสีย ทรัพย์สินทางปัญญา, เกษตรกรรม ข้าวหอมมะลิ, จีเอ็มโอ 5/7/2009
a วิเคราะห์ความจริงเบื้องหลังสิทธิบัตรข้าวหอมมะลิ-ประโยชน์ผลกระทบและทางออกที่ควรจะเป็น ทรัพย์สินทางปัญญา, เกษตรกรรม ข้าวหอมมะลิ, สิทธิบัตร 3/7/2009
a เศรษฐกิจไทยภายใต้ร่มเงาประชาธิปัตย์ ข้อมูลทั่วไป ประชาธิปัตย์ 15/12/2008
a ?เอฟทีเอไทย-จีน? ทำไมเกษตรกร ผู้บริโภคจึงไร้ทางเลือก? เกษตรกรรม, สาธารณสุขและผู้บริโภค กระเทียม 17/2/2008